Duurzaam Door is een uniek multi-stakeholder kennis en innovatie- programma dat gericht is op het “bereiken van een groene, duurzame economie door kennis te ontwikkelen en verspreiden, door betrokkenheid en bewustwording te vergroten en door samenwerking te bevorderen.” In dit programma staat ‘leren en innoveren’ en ‘al doende leren, en al lerende doen centraal. Het algemene doel is het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving door de inzet van kennis en sociale innovatie. Dat wordt gedaan door verbinden, faciliteren en aanjagen van ‘leren en innoveren’. Duurzaam Door werkt aan verschillende thema’s zoals circulaire economie, water en doorsnijdende thematieken zoals duurzaam produceren en consumeren en duurzaam onderwijs. Centraal in de organisatie van Duurzaam Door staan zogenaamde ‘Participatietafels’ die de inhoudelijke agenda’s en projecten coördineren.

Participatietafels

Duurzaam Door brengt stakeholders samen aan diverse participatietafels voor gezamenlijke agendering en programmering. Hiermee biedt Duurzaam Door structuur voor de samenwerking per inhoudelijk thema. Het programma wil bevorderen dat de kracht van deelnemende partijen optimaal benut wordt. Dat betekend dat de partijen afhankelijk van de situatie verschillende moeten optreden. De partijen ontdekken gaandeweg samen wat het betekent om aan een duurzame, groene economie te werken en om de ontwikkeling in die richting te sturen. De Coöperatie ‘Leren voor Morgen’ geeft invulling aan de participatietafel Onderwijs.

Onderwijs

Onderwijs heeft in het programma Duurzaam Door een speciale positie. Het programma draagt bij aan het realiseren van kwalitatief goed en actueel onderwijs en zet onderwijs daarnaast in om een duurzame, groene economie dichterbij te brengen. In de periode 2013-2016 is door Duurzaam Door rond onderwijs o.a. ingezet op het ondersteunen van onderwijsnetwerken gericht op het delen van informatie en good-practices en het (verder) professionaliseren van leerkrachten en docenten. Daarnaast was er inzet op het (doen) ontsluiten van lesmaterialen en projecten. Ook in de periode vanaf 2017 blijft Duurzaam Door zich voor deze zaken inzetten maar sindsdien ligt de regie meer bij de spelers uit het onderwijsveld zelf. Deze spelers zijn verenigd onder de Coöperatie ‘Leren voor Morgen’. Zodoende zijn het de onderwijsactoren zelf die vorm en inhoud geven aan duurzaamheid in het onderwijs, of beter, Duurzaam Onderwijs.

Onder ‘Leren voor Morgen’ komen vier benaderingen samen:

  • Verbinden van inhoudelijke duurzaamheidsthema’s op een deskundige manier met onderwijspartijen (bijv. watereducatie, voedseleducatie, specifieke vragen uit bedrijfsleven, ..)
  • Onderwijs als één van de 6 O’s in samenspel met andere actoren, landelijk en in de regio. Het gaat dan om bijvoorbeeld de relatie onderwijs—bedrijfsleven, of de inzet van studenten bij en specifiek regionaal vraagstuk.
  • Faciliteren van netwerken en delen van good-practices
  • Werken aan de meer conceptuele inzet van duurzaamheid in het onderwijssysteem, aansluitend bij de vraag van scholen.

(Bron: Beleidskader DuurzaamDoor 2017-2020)

 

Download hier het beleidskader Duurzaam Door 2017-2020

 

Duurzaam Door